Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hercules installatie b.v.

ARTIKEL 1 DEFENITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.
2. Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, laagspanninginstallatie,(warm)waterinstallatie, dakwerken, riolering, sanitair, airconditioning voorziening en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie,
opslag, afvoer e.d. van gas,(hemel)water, elektriciteit en warmte.
3. Meer- en minderwerk: door de Koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot verhoging of
verlaging van de overeengekomen prijs.
4. Hercules installatie, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Installaties verkoopt, aanlegt, Installeert, onderhoudt en/of repareert.
5. Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan de Installatie die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van de Installatie.
6. ServiceAbonnement: de overeenkomst met betrekking tot woninginstallaties
die Hercules installatie verplicht tot het geregeld verrichten van Onderhoud
en/of Storingshulp aan een Installatie.
7. Storingshulp: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
8. Werk: het totaal van de tussen de Koper en Hercules installatie
overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.

ARTIKEL 2-WERKINGSSFEER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op tussen een Koper en
Hercules installatie overeengekomen Werk met betrekking tot een Installatie (inbegrepen een daartoe strekkend aanbod), met uitzondering van Onderhoud
en/of Storingshulp verricht binnen het kader van een ServiceAbonnement.

ARTIKEL 3 – AANBOD

1. Het aanbod voor Werk dat naar verwachting € 650,00 te boven zal gaan,
wordt schriftelijk in tweevoud gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden
dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening
en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod
zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden
en de te leveren materialen, dat voldoende gedetailleerd is om een goede
beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.
3. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Hercules installatie
of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Hercules installatie.
Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk
een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd
of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen
na een daartoe door Hercules installatie gedaan verzoek franco aan haar te
worden toegezonden.
4. Indien de Koper het aanbod niet accepteert, is Hercules installatie
gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte
in rekening te brengen, mits zij de Koper direct bij of na het vragen van het
aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op
de hoogte ervan. In geval Hercules installatie van de in dit lid bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt en de Koper de desbetreffende kosten heeft
voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen in eigendom
over op de Koper, onverminderd het intellectuele en industriële
eigendomsrecht van Hercules installatie.
5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
6. Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen
zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING EN VORM

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
Koper. De aanvaarding geschiedt bij voorkeur en waar mogelijk langs
schriftelijke of elektronische weg.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN HERCULES INSTALLATIE

1. Hercules installatie zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht
binnen de normale werktijden van Hercules installatie, tenzij anders overeengekomen.
Indien de opdracht van de Koper aan Hercules installatie strekt tot
het verlenen van Storingshulp, is Hercules installatie verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de
oorzaak van het gebrek te verhelpen.
2. Hercules installatie neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop
van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht
zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk.
3.Hercules installatie is verplicht de Koper te wijzen op:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het Werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door
de Koper ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte gegevens.
4. Hercules installatie is aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar niet kan worden toegerekend, tot maximaal € 500.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

1. De Koper stelt Hercules installatie in de gelegenheid het Werk te verrichten.
2. De Koper zorgt ervoor dat Hercules installatie tijdig kan beschikken
over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door de Koper voor het Werk te verschaffen gegevens.
Hercules installatie geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
3. De Koper verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde
energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
4. De Koper draagt zo nodig zorg voor een opslagruimte voor het materiaal.
5. De Koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Hercules installatie behoren,
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan
geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper Hercules installatie hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of door omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dient de Koper de daarmee voor Hercules installatie
verband houdende schade te vergoeden indien deze de Koper kan worden toegerekend.
7. De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van Hercules installatie de Koper te waarschuwen op grond
Van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 – VERTRAGING BIJ AANVANG OF VOORTZETTING
VAN HET WERK

1. Indien Hercules Installatie haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting
van het Werk niet nakomt, kan de Koper Hercules installatie schriftelijk
sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het
Werk voort te zetten. De Koper wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien
Hercules installatie 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De koper is in dat geval bevoegd het Werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
2 De Koper heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid
gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de
eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het Werk door
anderen te doen uitvoeren of voltooien. De Koper mag dit verrekenen met
hetgeen hij nog aan herculesinstallatie verschuldigd is.

ARTIKEL 8 – BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE
STAAT

1. De Koper kan de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of
gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke
vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment
van oplevering in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Hercules installatie verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming
en beperking van de schade.
4. De Koper zal Hercules installatie de haar toekomende aanneemsom
vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het
niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom
was vastgesteld, vergoedt de Koper aan hercules installatie de door Hercules installatie aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook
de gederfde winst die Hercules installatie over het gehele Werk zou
hebben genoten.

ARTIKEL 9 – MEER- EN MINDERWERK

1. De Koper heeft het recht Meer- en minderwerk op te dragen mits het saldo
van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van
de aanneemsom c.q. richtprijs. Bij betwisting zal Hercules installatie het
bestaan van de opdracht tot Meer- en minderwerk moeten aantonen.
2. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden, vooraf schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 10 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Hercules
installatie hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Koper.
2. Indien Hercules installatie de Koper niet kan bereiken, dient zij het
Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die Hercules installatie moet maken in verband
met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en
die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Koper worden
vergoed.
4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk
handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de
verdere uitvoering van het Werk bepalen.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd
de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de
andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

ARTIKEL 12 – OPLEVERING

1. Het Werk is opgeleverd wanneer hercules installatie aan de Koper
heeft medegedeeld dat het voltooid is en deze het Werk heeft aanvaard;
2. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de Koper van Hercules installatie de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en de
Koper heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden;
– hetzij wanneer de Koper de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met
dien verstande dat door in gebruikneming van een gedeelte van het Werk
dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in
gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum
Is Hercules installatie verplicht de door de Koper hierdoor geleden schade te vergoeden.
4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn
overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aangegeven wordt iedere door Hercules
Installatie vermelde opleveringsdatum aangemerkt als zijnde een
vermoedelijke datum van oplevering.

ARTIKEL 13 – VOORUITBETALING/ZEKERHEID

1. Hercules installatie is gerechtigd bij een opdracht boven € 500,00
vooruitbetaling te verlangen.
2. Hercules installatie kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid
bedingen van de Koper.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan Hercules installatie zekerheid
bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Koper zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen.
Indien en zolang de Koper in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid
te stellen, is Hercules installatie gerechtigd de
uitvoering van het Werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 14 – DE EINDAFREKENING

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Hercules installatie
bij de Koper de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen Meer- en minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte
materialen en kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven
en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een
specificatie van Meer- en minderwerk opgenomen.
4. De in lid 3 genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het Werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen Meer- en
minderwerk.
5. Noemt Hercules installatie een richtprijs dan mag deze richtprijs in
beginsel met niet meer dan 10% worden overschreden,
tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door meerwerk.
De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit
de specificatie duidelijk te blijken.
Hetzelfde geldt wanneer de richtprijs mondeling is overeengekomen
(zie artikel 3 lid 1).
6. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling
van de eindafrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 15 – NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

1. Indien de Koper niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht, zonder
verdere ingebrekestelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Hercules
installatie na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in
artikel 14 lid 6 een betalingsherinnering waarin zij de Koper op
zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan Hercules installatie
rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum
als bedoelt in artikel 14 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119
van het Burgerlijk Wetboek.
3. Hercules installatie is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van
14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering
over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag.
Indien Hercules installatie hiertoe overgaat, zijn de daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.
4. Hercules installatie blijft de eigenaar verwerkte materialen,
totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien Hercules installatie een door haar aan de Koper verschuldigde
betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de Koper Hercules installatie per brief wijzen op haar verzuim. Indien Hercules installatie niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 16 – OPSCHORTING VAN BETALING

1. Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Koper het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten
bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Hercules installatie het recht de in artikel 15 lid 2 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

ARTIKEL 17 – GARANTIE

1. Hercules installatie garandeert voor een termijn van 12 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos worden verholpen. Tevens garandeert Hercules installatie gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
2. De garantie vervalt indien:
– gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Hercules installatie worden gemeld;
– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Koper die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
– het gebrek een gevolg is van het Werk;
– gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Hercules installatie aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Koper zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen.
Dit leidt uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is;
– gedurende de garantieperiode geen periodiek Onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
– de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 16,
met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Koper geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

ARTIKEL 18 – GESCHILLE N

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze Algemene Voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter.

ARTIKEL 19 – TOEPASSEL IJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

ARTIKEL 20 – SLOTBEPALINGEN

1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 februari 2012. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden koop en/of installatie”.
3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij Hercules installatie ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
4. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van Hercules installatie wordt omgezet in een andere of indien Hercules installatie haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van de Uneto-VNI.
6. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in de offerte dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in de offerte dan wel
overeenkomst bepaalde.

Heerhugowaard 29 maart 2021
Hercules installatie bv
is gevestigd te Stompetoren
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer. 82352704 BTW-nummer NL.862430616B01

Hercules Installatie helpt u graag!

Ted Reus, eigenaar van Hercules Installatie, is al meer dan 20 jaar actief als Installateur en erkend koelmonteur. Kwaliteit, vakmanschap en een tevreden klant staat bij hem voorop.

Adres

Contact